REGULAMIN KONKURSU
„FACE AWARDS POLSKA 2018”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu pod nazwą „FACE AWARDS POLSKA 2018” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ulicy Daniszewskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75 (dalej „Organizator”).
 3. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 3 marca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać w okresie od dnia 3 marca 2018 r. do 1 kwietnia 2018 r. Powyższy okres nie obejmuje okresu wydania nagród.
 4. Konkurs ogłaszany jest i urządzany na stronie internetowej https://faceawardspolska.com (dalej "Strona") oraz na profilach społecznościowych marki NYX Professional Makeup Polska prowadzonych w ramach internetowego serwisu społecznościowego pod adresem: https://www.youtube.com/NYXProfessionalMakeupPolska , https://www.instagram.com/nyxcosmetics_pl oraz www.facebook.com/NYXCosmeticsPolska . Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są poprzez serwis społecznościowy https://youtube.com https://instagram.com. Po weryfikacji przez Organizatora zgłoszenia w serwisie Youtube lub Instagram, użytkownik proszony jest o dokończenie rejestracji poprzez Stronę.
 5. Konkurs odbywa się w oparciu o zapisy niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) oraz przepisy prawa polskiego.
 6. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje komisja składająca się z osób wybranych przez Organizatora (dalej: „Komisja”).
 7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy Instagram, Facebook, YouTube ani z nimi związane. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w danym Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisom Instagram, YouTube oraz Facebook. W związku z powyższym Instagram, YouTube oraz Facebook nie odpowiadają wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.
 8. Uczestnicy, korzystając z serwisu YouTube, Instagram oraz Facebook w związku z udziałem w Konkursie, zobowiązani są przestrzegać Wytycznych dla społeczności odpowiednio YouTube, Instagram oraz Facebook dostępnych pod adresem:
  https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about/policies/#community-guidelines
  https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511/?helpref=hc_fnav
  https://www.facebook.com/policies
  Nieprzestrzeganie tych wytycznych powoduje wykluczenie z Konkursu.

II. UCZESTNICY

III. ZASADY KONKURSU

IV. MECHANIKA KONKURSU

IV.I FAZA I – ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

IV.II FAZA II – SELEKCJA 20 UCZESTNIKÓW

IV.III FAZA III – ZADANIE KONKURSOWE

IV.IV FAZA IV – WYBÓR 10 UCZESTNIKÓW

IV.V FAZA V – DRUGIE ZADANIE KONKURSOWE

IV.VI FAZA VI – WYBÓR FINALISTÓW

IV.VII FAZA VII –ZADANIE FINAŁOWE

IV.VIII FAZA VIII – WYBÓR ZWYCIĘZCY

V.I NAGRODY II STOPNIA

V.II NAGRODY I STOPNIA

VI. REKLAMACJE

VII.PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

VIII. DANE OSOBOWE

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Back to top
Loading...